Koolitus – äriplaani koostamine

Veebikoolitus:

Ettevõtlusega alustamine  – äriplaani koostamine

 
Koolitus on mõeldud Sulle, kui
 • Sind huvitab ettevõtlus, ettevõtjaks olemine või ettevõtjaks saamine,
 • soovid saada tuge oma äriplaani kirjutamisel,
 • soovid taotleda ettevõtlusega alustamise toetust.
Koolitusel
 • õpid analüüsima kavandatavat äritegevust, sh ettevõtluskeskkonda,
 • õpid kirjeldama ettevõtte äritegevuse eesmärke ning hindama äritegevusest tulenevaid riske,
 • õpid kirjeldama ettevõtte toodet/teenust, tootmis- või teenindusprotsessi,
 • õpid kavandama ettevõtte turundustegevusi ning analüüsima konkurentsisituatsiooni,
 • saad ülevaate ettevõtja kohustustest ja seadustest tulenevatest nõuetest,
 • saad ülevaate tööõigusest ning lepingute sõlmimisest tulenevatest kohustustest ning õigustest,
 • õpid tundma raamatupidamise ja maksunduse põhialuseid,
 • koostad oma äriidee kohta kirjaliku äriplaani ning vajalikud finantsprognoosid.
 

Toimumise aeg: märts/aprill-mai 2024; täpne ajakava selgub grupi komplekteerimisel

Toimumise koht: Õppetöö toimub täies ulatuses veebis Teamsi või analoogse keskkonna vahendusel. 

Koolituse käigus valmib etapiviisiliselt individuaalne äriplaan. Iga osaleja saab oma äriplaani osadele jooksva tagasiside, koolituse läbiviija tagab osalejale individuaalse nõustamise kogu koolituse vältel.

Õppetöö toimub väikeses grupis – hea võimalus aktiivselt suhelda, kaasa rääkida ning enda küsimustele vastused saada. Õpe võib toimuda ka individuaalõppena – sellisel juhul keskendume ainult Sinu küsimustele ja ühtlasi saad kogu aeg nõuandeid ja konsultatsioone, et kursuse lõpuks saaks valmis võimalikult hea äriplaan. 

Sihtrühm: ettevõtlusega alustada soovijad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, EASist, LEADER tegevusgrupist, KredExist või pangast. Koolitusel osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma teenus või toode.

Õpingute alustamise tingimused: arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammi kasutamise oskus vähemalt kesktasemel.

Koolituse maht: 100 tundi, millest 70 h on auditoorse ja praktilise töö tunnid  ja 30 tundi iseseisva töö tunnid. Õppetöö toimub kaks kuni kolm korda nädalas.

Õppekeel: eesti keel. 

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõppedes koolitusel osaleja:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja rolli ühiskonnas;

 • teab olulisemaid ettevõtlusega seotud õigusakte;

 • analüüsib turgu, sh kliendi vajadusi, konkurentsiolukorda ja ettevõtluskeskkonda;

 • kujundab oma toote või teenuse arvestades klientide vajadusi, hindab ressursside vajadust ja kavandab tootmis- või teenindusprotsessi;

 • kavandab ettevõtte turundustegevused;

 • hindab äritegevust mõjutavaid riske;

 • kavandab turuolukorrast lähtuva strateegia ja koostab äriplaani koos finantsprognoosidega.

Õpingute sisu:

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse: 6 tundi

 • Ettevõtluse olemus: mis on ettevõtlus

 • Ettevõtluse põhimõisted

 • Väikeettevõtluse roll ühiskonnas

 • Ettevõtluse arengutendentsid Eestis ja maailmas

 • Vastutustundlik ettevõtlus

 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused ja ettevõtete rahastajad

 2. Äritegevuse käivitamine: 12 tundi

 • Ettevõtjaks saamise motiivid ja tõukejõud. Ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs

 • Ettevõtte omanik ja juht, nende rollid ja vastutus

 • Äriidee leidmine ja selle analüüs, arendamine äriplaaniks

 • Äriplaani olemus, selle koostamise põhimõtted

 • Äriplaani struktuur erinevate rahastajate näiteil (Riigi Tugiteenuste Keskus, Eesti Töötukassa, LEADER tegevusgrupid)

 • Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid. Erinevate ettevõtlusvormide võrdlus

 • Nõutud dokumendid äritegevuse alustamiseks

 • Ettevõtte strateegia ja tegevusplaani kavandamine

 • Äririskide analüüs. Tegevusalale esitatavad nõuded (teavitus, tegevusluba, litsents)

 • Ettevõtte registreerimise sammud

3. Ettevõtluskeskkond ja konkurents: 8 tundi

 • Turusituatsiooni analüüs, trendid ja prognoosid

 • Tegevusvaldkonna keskkonna analüüs

 • PESTLE mudel

 • Konkurentsianalüüs: otsesed ja kaudsed konkurendid

 • Alustava ettevõtte eripärad, konkurentsieelised

4. Toode/ teenus. Toote-/ teenusearendus: 12 tundi

 • Ettevõtte peamine tegevusala ja kõrvaltegevusalad

 • Toote või teenuse kujundamine arvestades kliendi vajadusi

 • Tootmis- või teenindusprotsessi kavandamine, ressursside ja nende vajaduse hindamine

 • Hanke- ja ostutegevuse korraldamine, varude vajaduse planeerimine

 • Tööprotsesside planeerimine optimaalseimal viisil. Nullkulu põhimõte

 • Personalivajaduse hindamine, meeskonna planeerimine

 • Tootearenduse allikad ja võimalused

 • Toote elutsükkel

5. Turundus: 8 tundi

 • Turg, turu segmentimine, sihtturud ja sihtrühmad, nende prognoos

 • Kliendi hinnatundlikkus

 • Turunduse komponendid, 4P mix

 • Müügi- ja jaotuskanalite analüüs, tegevuse ja eelarve planeerimine

 • Reklaam ja müügiedendus

 • Unikaalne müügiargument

 • Hinnakujunduse alused, hinnakujunduse erinevad meetodid

 • Toote omahinna arvutus, arvestades tegelikke kulusid

 • Turundusplaani ja tegevuskava koostamine

 • Turundustegevuste mõõtmine

6. Raamatupidamise ja maksunduse alused: 6 tundi

 • Raamatupidamise seadus, EV Raamatupidamise Toimkond, Eesti Finantsaruandluse standard

 • Raamatupidamise korralduse alused, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine

 • Raamatupidamisbilanss, bilansikirjed, kasumiaruanne ja selle kirjed

 • Raamatupidamise põhimõisted: bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne

 • Maksusüsteem Eestis, maksustamise põhimõtted, sh erisoodustus

7. Finantsplaneerimine: 12 tundi

 • Ettevõtte kulud ja tulud

 • Püsikulud ja muutuvkulud, toote omahinna arvestus püsi- ja muutuvkulude abil

 • Investeeringuvajaduse analüüs, investeeringute planeerimine

 • Müügiprognoosi koostamine

 • Kassavoogude planeerimine, kassavooplaan

 • Likviidsuse ja maksevõimelisuse jälgimine

 • Tasuvuspunkti arvestus

 • Bilansi ja kasumiaruande kujunemine

8. Tööõigus: 2 tundi

 • Erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused

 • Tööõigusalase dokumentatsiooni koostamine

 • Töösuhted (tööaeg, puhkeaeg, komandeeringud, täiendkoolitus, õppepuhkus)

 • Töövõtja-tööandja õigused ja kohustused

9. Töötervishoid ja tööohutus: 2 tundi

 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus väikeettevõttes

 • Nõuded esmaabi andjale ja töökeskkonna spetsialistile

Iseseisev töö: 30 tundi

Koolituse käigus toimub etapiviisiline individuaalse äriplaani koostamine: äriplaani koostamiseks vajaliku taustinformatsiooni koondamine ja analüüs (sh ettevõtluskeskkond, konkurentsiolukord), äriplaani ja finantsprognooside koostamine

Äriplaani kaitsmine:  2 tundi

Äriplaani esitlemine, ettekande koostamine

 

Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus koolitusel osalejale, kes on õppetöös osalenud minimaalselt 80% ulatuses nõutud õppetöö mahust ning koostanud (sealhulgas hinnatakse sisu – 80% ja vormistust – 20%) ja kaitsnud äriplaani.

Koolitusel osalejale väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

Osavõtutasu:  1470 eurot/inimene.

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja konsultatsioone äriplaani koostamisel. 

Lektor:

Inga Kalvist: äriplaane kirjutanud üle 10 aasta, äriplaanide koostamise kogemus EASile, Eesti Töötukassale, PRIAle, LEADER tegevusgruppidele, KredExile, projektide koostamise kogemus erinevatele rahastajatele. Äriplaani koostamise koolitusi läbi viinud alates 2014. aastast. 

Alates 2012. a on Inga eraettevõtte Terrabi OÜ omanik ja juhatuse liige. Alustavate ettevõte nõustamiskogemus: perioodil 2011-2013 Loov Eesti tootearendusprojektis PESA alustavate ettevõtjate mentor; perioodil 2013-2015 LEADER tegevusgrupis ettevõtlusmeetme koordinaator. 

Inga on ettevõtlusmeetme hindaja LEADER tegevusgrupis – Valgamaa Partnerluskogus (alates 2016), kasuks tuleb ka  Euroopa Komisjoni Horizon 2020 alaprogrammi Fast Track to Innovation äriprojektide hindamise ja Erasmus+ koostööprojektide hindamiskogemus. 

Inga on osalenud arengudokumentide koostamisel: Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015-2022 ning Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 (sotsiaal-majandusliku olukorra analüüs).

Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus. Enesetäiendamine: loovustehnikad ettevõtlusõppes, draamaõpe – aktiivõppe meetod, internetiturundus jt.

Terrabi OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolitusele regstreerimiseks võta palun ühendust ja anna oma koolitussoovist märku. 

Õppekava: Ettevotlusega alustamine_ariplaani koostamine_100h

Õppekorralduse alustega tutvu siin.