Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused

 1. Üldsätted
  1.1. Terrabi OÜ (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Terra Koolitus (edaspidi kool).
  1.2. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, põhikirjast ning õppekorralduse eeskirjast.
 2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
  2.1. Kooli õppekavad koostatakse lähtuvalt täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
  2.2. Õppekava on õpiväljundipõhine.
  2.3. Õppekavas määratakse kindlaks:
  1) õppekava nimetus;
  2) õppekava õppekavarühm;
  3) õppekava koostamise alus;
  4) õppe eesmärk;
  5) sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  6) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht, praktika ja iseseisva töö maht;
  7) õppe sisu;
  8) õppekeskkonna kirjeldus;
  9) õpiväljundid;
  10) õppemeetodid;
  11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
  õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  12) nõuded õppe lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  2.4. Õppekava avalikustatakse kooli koduleheküljel www.terratraining.eu koolituse tutvustuse juures.
 3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
  3.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
  3.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.
 4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1. Kõikidele kursusele registreerunutele antakse telefoni või e-posti teel enne kursuse algust teave koolituse korralduse, sh ajakava, koolitusruumide asukoht, transpordivõimalused kohta.
  4.2. Terra Koolitus kasutab koostööpartnerite õppeklasse ja koolitusruume, mis on varustatud vajaliku kaasaegse õppetehnikaga. Kõik koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
  4.3. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal. Koolitusel jagatakse õppematerjale ka elektroonselt, sh pilvetehnoloogiate abil.
  4.4. Juhul, kui koolitus ei toimu veebikeskkonnas, tagab Kool igale koolitusel osalejale ergutuspausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 5 tundi.
 5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
  5.1. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
  5.2. Kool kogub kursuse jooksul tagasisidet ka suuliselt, mille põhjal on võimalik viia vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses või sisus, et tagada parim õppe kvaliteet.
  5.3. Kool analüüsib iga koolituse lõpul saadud tagasisidet. Tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.