Õppekorraldus

Terra Koolitus õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Terrabi OÜ (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Terra Koolitus (edaspidi kool).

1.2. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, põhikirjast ning käesolevast õppekorralduse eeskirjast.

1.3. Õppetöö toimub kursustena, sh e-kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.4. Õppida saab grupikoolitusel või individuaalõppes.

2. Kursusele registreerimine, kursuse alustamine ja kursusel osalemine

2.1. Õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel telefoni teel (+372 5557 5515) või e-posti kaudu (info@terratraining.eu). Osalemissoovist võib teada anda ka kodulehekülje www.terratraining.eu registreerumisvormi vahendusel.

2.2. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kursusele eelnevalt registreerunud.

2.3. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult teavitada kursuse korraldajat.

2.4. Kursuse korraldaja ei hüvita koolitusest loobumise korral kursuse loobumisega seotud võimalikke tekkinud kahjusid.

2.5. Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel. Kui õppekavas on sätestatud õppima asumise eeltingimused (nt eelteadmised ja oskused), hinnatakse vestluse või testimise teel (nt võõrkeele kursused) nende eeltingimuste täitmist.

2.6. Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.

2.7. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega.

2.8. Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

3. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.1. Kursuse lõpetamise tingimused sätestatakse kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.

3.2. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

3.3. Tunnistuse või tõendi allkirjastab kooli pidaja esindaja.

4. Kursuse eest tasumine

4.1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2. Õppetasust kedagi ei vabastata, õppetoetusi ei anta.

4.3. Kui koolitusest loobumisest teavitatakse kursuse korraldajat vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, tagastab kursuse korraldaja kursusele registreerinule osavõtutasu.

4.4. Kui koolitusest loobumisest teavitatakse kursuse korraldajat vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, ei tagastata osavõtutasu ning arve tasumise kohustus kursusele registreerinul jääb.

4.5. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

4.6. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

5. Andmekaitse

5.1. Kool kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, postiaadress.

5.2. Andmeid kogutakse koolituse läbiviimiseks, arve väljastamiseks, koolitust puudutava korraldusliku info edastamiseks, tunnistuse saatmiseks, tagasisideküsitluse läbiviimiseks.

5.3. Kogutud isikuandmeid jagatakse koolituse eest maksjale juhul, kui koolituse eest maksja on kolmas osapool (nt tööandja, Eesti Töötukassa). Kogutud isikuandmeid jagatakse kolmandale osapoolele ainult juhul, kui see kohustus tuleneb lepingust (nt projektirahastuse saanud koolitused).

5.4. Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

5.5. Õppijal on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, samuti nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.

Kooli õppekorralduse kord kehtib alates 18.08.2015.